لوله جدار چاه - لوله چاه - لوله جدار اصفهان

لوله جدار چاهLJCH


 

 

[table id=13 /]

خدمات مشبک کردن لوله به صورت دستی و اتوماتیک انجام می گردد.